Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đức Thắng
Giới tính Nữ
Đơn vị ỏmTường THCS Trực Nội
Tỉnh/thành nam Định
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1759 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9435 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này