Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thu Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hoa
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu giao vien tpt Đội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 933 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 237 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này