Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thanh Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:16' 28-01-2010
Dung lượng: 9.7 MB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
các thầy giáo, cô giáo về dự giờ, tham dự
hội thi giáo viên giỏi cấp huyện
năm học : 2009 - 2010
chúc các em học sinh có một tiết học hay và thú vị !
nhiệt liệt chào mừng
Người thực hiện : Phan Thanh Việt
Giáo viên trường : THCS Sơn Hoá
? Tr×nh bµy sù ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp cña vïng §«ng Nam Bé ?
? Tr×nh bµy sù ph¸t triÓn ngµnh n«ng nghiÖp cña vïng §«ng Nam Bé ?
Kiểm tra bài cũ
- Công nhiệp-xây dựng tăng nhanh, chiếm tỉ trọng lớn nhất (59,3%) và cao nhất cả nước .
- Cơ cấu cân đối, đa dạng gồm nhiều ngành cn nặng, cn nhẹ, chế biến lương thực, thực phẩm. Một số ngành cn hiện đại: dầu khí, điện tử, công nghệ cao...
- Phân bố tập trung ở TP Hồ Chí Minh (50%), Biên Hoà, Vũng Tàu.
Công nghiệp
Nông Nghiệp
Đông Nam Bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước, đặc biệt là cây cao su, cà phê, hồ tiêu, điều,mía đường, đậu tương.
Ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản cũng phát triển mạnh đem lại nguồn lợi lớn cho vùng.
? Thế nào là ngành dịch vụ ?Ngành dịch vụ bao gồm những hoạt động nào?
3- Dịch vụ
* Ngành dịch vụ là các hoạt động kinh tế - xã hội có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng.
Cơ cấu ngành dịch vụ
* Dịch vụ tiêu dùng
* Dịch vụ sản xuất
* Dịch vụ công cộng
3- Dịch vụ
3. Dịch vụ
? Quan sát các tranh ảnh sau đây
hãy cho biết những hoạt động chính của ngành dịch vụ vùng ĐNB?
1
4
3- Dịch vụ
- Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
Thảo luận nhãm (5phót)
Nhóm 3:
Hoạt động xuất -nhập khẩu của Đông Nam Bộ (C¸c s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu)?
Nhóm 2: Dựa vào Hình 33.1 nhận xét tình hình đầu tư nước ngoài vào ĐNB?Vì sao Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nguồn đầu tư của nước ngoài?
Nhóm 4:
Các lÜnh vùc dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh?
Nhóm 1:
Quan sát bảng 33.1
Nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước.


Cả nước =100%
Nhóm 1:
Quan sát bảng 33.1
Nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước.
Biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng theo vùng năm 2002.
ĐB TD MN Bắc D Hải Tây Đông ĐB.S
S.Hồng Bắc Bộ T.Bộ NT Bộ Nguyên Nam Bộ C.Long
Nghìn tỉ đồng
53.2
20.1
17,8
26,5
9,2
89,4
53,8
Bảng 32.1: Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002 (%)
3- Dịch vụ
- Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
- Dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
Biểu đồ tỉ trọng của ĐNB trong tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam năm 2003 ( cả nước = 100%)
Đông Nam Bộ
Các vùng khác
+ Vị trí địa lí kinh tế thuận lợi.
+ Có tiềm lực kinh tế lớn hơn các vùng khác.
+ Có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và đồng bộ.
+ Số lao động có kỹ thuật nhiều, nhạy bén với KHKT, năng động.
Nhóm 2: Dựa vào Hình 33.1 nhận xét tình hình đầu tư nước ngoài vào ĐNB?Vì sao Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nguồn đầu tư của nước ngoài?
3- Dịch vụ
- Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
- Dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
- Là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
- Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất - nhập khẩu
Nhóm 3:
Hoạt động xuất -nhập khẩu của Đông Nam Bộ?C¸c s¶n phÈm X-NK chñ yÕu.
MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA ĐÔNG NAM BỘ.
Phần lớn hàng hoá được xuất qua cảng Sài Gòn.
HÀNG XUẤT KHẨU
Xuất khẩu
Một vài mặt hàng nhập khẩu
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của ĐNB
3- Dịch vụ
- Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
- ĐNB dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
- ĐNB là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
- Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất - nhập khẩu
Nhóm 4:
Các lÜnh vùc dịch vụ ở TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh?

Dựa vào H14.1 cho biết từ TP. HCM có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào?
1A
1A
1A
1A
20
20
51
13
14
22
22
28
28
ĐƯỜNG
HCM
Đường ô tô
Đường sắt Thống Nhất
Đường biển
Singapo, Paris,..
Ôxtrâylia
Hồng kông
Hoa Kì
Malina
Băng Cốc
SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
(Hàng không)
- Dịch vụ rất đa dạng: Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông,.
- Dẫn đầu cả nước về phát triển dịch vụ.
- TP HCM là :
3- Dịch vụ
+ Đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của ĐNB và cả nước.
+ Dẫn đầu hoạt động xuất khẩu của vùng.
- Là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.
- Dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất - nhập khẩu
+ Trung tâm du lịch lớn nhất cả nước.
Em hãy nêu những hiểu biết của em về tiềm năng du lịch ở TPHCM?
Địa đạo Củ Chi
CÔNG VIÊN Dầm SEN
Mêi c¸c em xem ®o¹n clip du lÞch §Çm Sen - TPHCM
V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
1- Các trung tâm kinh tế.
Dựa vào lu?c d?, hãy xỏc d?nh các trung tâm kinh tế lớn ở ĐNB?
Biên Hòa
TP. Hồ Chí Minh
Vũng Tàu
V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
1- Các trung tâm kinh tế.
- TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu.
2- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
? Thế nào là vùng kinh tế trọng điểm?
Là vùng tập trung lớn về công nghiệp và thương mại, dịch vụ nhằm thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngoài, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh.Đặc biệt là công nghiệp.
DT:
28 nghìn Km2.
DS:
12,3 triệu người.

(2002)
Em hãy xác định giới hạn của vùng KT trọng điểm phía Nam?
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.
Diện tích: 28 nghìn km2
Dân số: 12,3 triệu người ( năm 2002)
Dựa vào bảng trên em hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước?
Bảng 33.2 .Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam đối với cả nước năm 2002 ( cả nước = 100%)
V- Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
1- Các trung tâm kinh tế.
- TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu.
2- Vùng kinh tế trọng điểm phía nam
- Cã vai trß quan träng kh«ng chØ víi vïng §«ng Nam Bé mµ cßn ®èi víi c¸c tØnh phÝa Nam vµ c¶ n­íc
TL
Các địa điểm du lịch nào sau đây là của vùng
Dông Nam Bộ?

e. Cơ sở hạ tầng ph¸t triÓn m¹nh nhÊt khu vùc §NA.
c. Lµ vïng cã nhiÒu than ®¸ nhÊt c¶ n­íc
đ. Có nhiều đô thị lớn đông dân.
d. Là nơi thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất cả nước.
a. Vị trí thuận lợi nhiều tài nguyên cho các hoạt động du lịch.
b. Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh.
Đ
Đ
Đ
Đ
S
S
Hãy chọn ý đúng, sai điền vào ô trống: §Æc diÓm kinh tÕ - x· héi nµo sau ®©y lµ cña vïng §«ng Nam Bé:
Hướng dẫn về nhà

Học bài theo câu hỏi SGK
Làm Bài tập 3 SGK.
3. Chuẩn bị bài Thực hành cho tiết tiếp theo

Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe.
Chúc các em học tốt!
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ DỰ GIỜ THĂM LỚP.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Avatar

CẢM ƠN CÔ THUỶ NHÉ ! CHÚC CÔ VUI VÀ HẠNH PHÚC !

2 khách và 2 thành viên

 

 
Gửi ý kiến