Tiếng Anh 6 - Unit 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hoàng Minh Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:31' 07-08-2009
Dung lượng: 793.5 KB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 6
UNIT 2
You can use these words:
repeat sit come
open stand keep close

ACTIVITY 1: Listen and fill in the blank.


a. ___________ in

b. Goodbye
c. ___________ down

d. ___________ upg. ___________

h. ___________ silent!

e. ___________ your book
f. ___________ your book
ACTIVITY 2: Listen and complete.

Lien: What’s your (1) __________?
Nam: (2) __________ is Nam.
Lien: How (3) __________ are you?
Nam: I’m twelve (4) _________ old.
Lien: Where (5) __________ you live?
Nam: I (6) __________ on Tran Phu Street.

Then practice the dialogue with a partner
a) What is your name?
________________________________.
b) How old are you?
________________________________.
c) Where do you live?
_______________________________.
d) How do you spell your name?
______________________________.
e) How do you spell your address?
________________________________.
ACTIVITY 3
Answer the questions.
ACTIVITY 4: Talk to your partner. Tell her/him about you.


ACTIVITY 5 : Listen and write down what you hear.
Then practice the dialogue with a partner.
1. ………………
2. ………………
3. ………………
4. ………………
5. ………………
ACTIVITY 6: What is it?

a door a window a board a clock a desk a classroom
a school bag a pencil a waste basket
a pen a ruler an eraser


1. …………………………..
2 …………………………..
3. …………………………..
4. …………………………..
5. …………………………..
6 …………………………..
7. …………………………..
8. …………………………..
9. …………………………..
10 …………………………..
11. …………………………..
12. …………………………..


Activity 7: Read the following words out loud and put them into the right column according to their pronunciation.
school bag pen classroom pencil
pupil gate spell desk close
cat book top dog walk
No_avatarf

chưa thiết thưc lắm nên chưa thiết phuc cho đượcThè lưỡiNgạc nhiên

 
Gửi ý kiến