Báo cáo dự toán thu chi ngân sách công đoàn cơ sở

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:58' 07-11-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 457
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn giáo dục Tiên Lãng Mẫu số: B14/TLĐ
Công đoàn trường : THCS Quyết Tiến
Báo cáo
Dự toán thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở
Năm học 2010
TT
Nội dung
Mã số
ước thực hiện năm truớc
Dự toán kì này
Cấp trên duyệt

A
B
C
1
2
3

I
THU NGÂN SACH


1
Kinh phí công đoàn
22
2
Thu đoàn phí công đoàn(1%)
23
9468 000
8 364 000


3
Các khoản thu khác
24

 Cộng

4
Kinh phí cấp trên cấp(1%0
25
5685600
5685600


5
Ước số dư kỳ trước chuyển sang
26
192 000
200 000Tổng cộng thu(1-5)

II
Phần chi

1
Lương, phụ cấp các khoản đóng góp
27
2
Phụ cấp CBCĐ không chuyen(BCH &UBKT)*0.11-CTCĐ)
28
2840400
2509200


3
Quản lí hành chính
29
946 800
836 400


4
Hoạt động phong trào
31
3787200
3345600


5
Thăm hỏi đoàn viên
33
1893600
1672800


6
Các khoản chi khác
35

 Cộng:

7
Kinh phí nộp LĐLĐ địa phương
36
8
Nộp công đoàn cấp trên trực tiếp(0,3 %)
37

Cộng II(1-8)

III
Kinh phí dự phòng
48
IV
Kinh phí phải nộp cấp trên
49

C.Thuyết minh và kiến nghị của CĐCS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kế toán CĐCS TM.BANCHấP HàNH CDCS
(Kí, học tên) (kí tên, đóng dấu)


D.NHậN XéT CủA CÔNG ĐOàN CấP TRÊN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày… tháng năm

CáN Bộ QUảN Lý TRƯởNG BAN TàI CHíNH TM.BAN THƯờNG Vụ
(Ký, họ tên ) ( ký,họ tên ) ( kí tên, đóng dấu)
 
Gửi ý kiến