ngữ văn 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày gửi: 14h:24' 04-09-2010
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người

TUÁÖN 1
Tiãút 1 : CÄØNG TRÆÅÌNG MÅÍ RA ( Lyï Lan )
A. Muûc tiãu baìi hoüc : Giuïp hoüc sinh
- Caím nháûn vaì hiãøu âæåüc nhæîng tçnh caím âeûp âeî cuía ngæoìi Meû âäúi våïi con nhán ngaìy khai træåìng .
- Tháúy âæåüc yï nghéa låïn lao cuía nhaì træåìng âäúi våïi tuäøi treí .
B. Chuáøn bë : - gv chuáøn bë baíng phuû
-HS soaûn baìi træåïc åí nhaì
C. Tiãún trçnh daûy - hoüc :
1. ÄØn âënh låïp :
2. Kiãøm tra : Sæû chuáøn bë ( saïch , våí hoüc bäü män ) cuía hoüc sinh .

Hoaût âäüng cuía Tháöy vaì troì
Ghi baíng

3. Giåïi thiãûu baìi :
- Trong ngaìy khai træåìng âáöu tiãn cuía em , ai âæa em âãún træåìng ?
+ Bäú ( hoàûc meû , anh , chë , ... ) cuía em
- Em coìn nhåï âãm häm træåïc ngaìy khai træåìng âoï , meû em âaî laìm gç vaì nghé gç khäng ?
+ Meû chuáøn bë quáön aïo , saïch våí , muî deïp cho em , tám traûng meû lo làõng , âåüi chåì .
(Hai cáu hoíi trãn hs traí låìi âäüc láûp theo caím nháûn cuía mçnh )
Baìi hoüc häm nay , chuïng ta seî hiãøu âæåüc trong âãm træåïc ngaìy khai giaíng âãø vaìo hoüc låïp Mäüt cuía con , nhæîng ngæåìi meû âaî laìm gç vaì lo nghé nhæîng gç ?
+ HS nghe ( chuï yï )
* Âoüc vaì tçm hiãøu chuï thêch :
+ Theo doîi SGK
- Âoüc diãùn caím vàn baín (5 âoaûn âáöu) -
+ GV hæåïng dáùn caïch âoüc : Gioüng tha thiãút , cháûm raîi , tçnh caím
+GV âoüc máùu âoaûn âáöu
+HS chuï yï làõng nghe
- Goüi hoüc sinh âoüc âoaûn coìn laûi ?
+ Hoüc sinh âoüc diãùn caím theo hæåïng dáùn
- Tæì Haïn Viãût naìo xuáút hiãûn trong pháön chuï thêch ? Tæì âoï coï yï nghéa nhæ thãú naìo ?
+ HS chuï yï vaìo vàn baín vaì traí låìi
+ Tæì " can âaím " ( coï tinh tháön maûnh meî , khäng såü nguy hiãøm
* Tçm hiãøu vàn baín :
- Nhæîng chi tiãút biãøu hiãûn tám traûng cuía ngæåìi meû vaì âæïa con trong âãm træåïc ngaìy khai træåìng ?
+ HS xem pháön âáöu cuía vàn baín vaì traí låìi (Cáu hoíi phaït hiãûn)
+ Meû : khäng nguí âæåüc , khäng táûp trung laìm âæåüc viãûc gç caí , xem laûi nhæîng thæï âaî chuáøn bë cho con , lãn giæåìng nàòm váùn nhåï laûi thuåí hoüc troì cuía mçnh
+ Con : giáúc nguí âãún dãù daìng , khäng coï mäúi báûn tám naìo ngoaìi chuyãûn ngaìy mai thæïc dáûy cho këp giåì .
Tám traûng cuía ngæåìi meû vaì âæïa con coï gç khaïc nhau ?
+ HS dæûa vaìo caïc chi tiãút trãn âãø nháûn xeït
+ Meû : thao thæïc triãön miãn , khäng nguí suy nghé , coìn con thç tháût thanh thaín , nheû nhaìng , vä tæ , häön nhiãn .
- Taûi sao ngæåìi meû laûi khäng nguí âæåüc ?
+ Mæìng vç con âaî låïn , hy voüng nhæîng âiãöu täút âeûp seî âãún våïi con , , canh giáúc nguí cho con .
- Trong âãm khäng nguí , meû âaî laìm gç cho con ?
+ HS traí låìi âäüc láûp (theo sæû phaït hiãûn caïc chi tiãút trong vàn baín)
+ Âàõp mãön , buäng muìng , læåüm âäö chåi . Nhçn con nguí , xem laûi nhæîng thæï âaî chuáøn bë cho con

- Trong âãm khäng nguí âoï , tám trê meû âaî säúng laûi kyí niãûm quaï khæï naìo ?
+ Nhåï ngaìy baì ngoaûi dàõt meû vaìo låïp Mäüt , nhåï tám traûng häöi häüp , træåïc cäøng træåìng , nhåï tiãúng âoüc baìi .
- Em caím nháûn âæåüc âiãöu gç trong tçnh caím cuía ngæåìi meû ?
+ Vä cuìng thæång yãu con caïi , baì ngoaûi sàôn saìng laìm táút caí vç sæû tiãún bäü cuía con , tin tæåíng åí tæång lai con caïi , ...
Luyãûn táûp : Mäüt baûn cho ràòng : Ngaìy khai træåìng âãø vaìo låïp Mäüt coï dáúu áún sáu âáûm nháút . YÏ kiãún cuía em thãú naìo ?
HS traí låìi theo caím nháûn cuía mçnh
+ Taïn thaình yï kiãún cuía baûn vç âoï laì ngaìy âáöu tiãn âi hoüc trong âåìi mçnh nãn noï coï dáúu áún sáu âáûm nháút ( giaïo viãn giaíng thãm )
- Chi tiãút naìo trong vàn baín chæïng toí ngaìy khai giaíng âãø laûi dáúu áún sáu âáûm trong tám häön ngæåìi meû ?
+ ( 3 doìng cuäúi , âoüan 2 trang 7 ; 4 doìng cuäúi , âoaûn 3 trang 7 )
- ÅÍ pháön cuäúi vàn baín , meû âaî suy nghé vãö âiãöu gç ?
+ Nghé vãöì ngaìy Häüi khai træåìng , nghè vãö aính hæåíng cuía giaïo duûc âäúi våïi treí em .
- Thaình ngæî " Sai mäüt ly âi mäüt dàûm " coï yï nghéa gç khi gàõn våïi giaïo duûc ?
+ Khäng âæåüc pheïp sai láöm trong giaïo duûc vç giaïo duûc quyãút âënh tæång
Avatar
Xin chào cô Thủy, xin được làm thành viên trong ngôi nhà cô
Avatar

đảo ngoc phu quốc 1 xin chúc sức khỏe cô , chúc mừng Tiên lãng có nhà tân vô địch olimpia

Avatar

CSMY XIN CHÀO CÔ NGÀY MỚI!

Avatar

Cảm ơn các thầy cô giáo đã ghé thăm. Chúc các thầy cô một kì nghỉ hè thật vui và hạnh phúc.

 
Gửi ý kiến