Ktra Anh 6 HK2 lần 1a- 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 23-02-2012
Dung lượng: 14.0 KB
Số lượt tải: 372
Số lượt thích: 0 người
HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 6
Class: 6…………… (Đề 1)

Marks:


Teacher’s remark:
A. LANGUAGE FORCUS.
I. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
She has ................. hair.
A. a black long B. black long C. long black D. a long black
There are .................on feet.
A. fingers B. shoulders C. arms D. toes
What would you ................. to drink? A. has B. like C. likes D. to like
How ................. eggs do you want?
A. many B. much C. any D. old
................. you like noodles? – Yes, I do.
A. Are B. Do C. Would D. Does
She ................. by bus now.
A. travel B. is traveling C. travels D. to travel
I am thirsty. I’d like some.................
A. beef B. rice C. water D. apples
Nam is not tall. He is ................
A. heavy B. light C. fat D. short
What color are her eyes? – They are ................
A. black B. big C. long D. round
Would you like orange? – No, I..................
A. don’t B. am not C. wouldn’t D. doesn’t
II.Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.
(Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)
Is there some beef for lunch?
A B C D
Does she have a round face or a oval face?
A B C D
III. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.
(Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (0,75pt)
A. carrot B. sandwich C. gram D. potato
A. would B. mouth C. round D. mountain
A. some B. open C. dozen D. come
HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 6
Class: 6…………… (Đề 1)
Marks:


Teacher’s remark:B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.
(Nghe bài hội thoại và điền từ còn thiếu vào chỗ trống)


Nam’s mother wants him to go to the (1).................. . His mother needs a (2).................. of cooking oil, two kilos of (3).................. , half a (4).................. of beef and (5).................. a dozen (6)..................
C. READING: (2,5pts)
I. Read the passage then answer True (T) or False (F):(1.0pts)(Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))
My sister is Lan. She is twenty – five years old. She is a teacher. She teaches in a primary school. She is tall and thin. She has an oval face. She has brown hair. She has blue eyes and a small nose. She is beautiful.
Lan is a nurse. (
She is tall and thin. (
She has a oval face (
Her nose is small (
II. Read the passage then answer the questions:(1.5pts)
(Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi)
Ba is a student. He is in grade six. He likes noodles and bananas so he has noodles for breakfast. He drinks milk, too. It is his favorite drink.
What does Ba do? (..………….……...………….……...………
Does he like noodles? (..………….……...………….……...………
What is his favorite drink? (..………….……...………….……...………
D. WRITING. Arrange the given words into the meaningful sentences.
( Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa). (1.5pts)
How many / do / you / oranges/ ? / want
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓