Gốc > Văn học Việt Nam > VH VN từ TK X đến TK XIX (VHTĐ) > Thơ Trung Đại > Nguyễn Du >

Kiều gặp Kim Trọng

img_1290245.. Chàng Kim từ lại thư song,
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.
Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ng
ày dài ghê.
Mây Tần khóa kín song the,
250.. Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,
Mặt mơ tưởng mặt, l
òng ngao ngán lòng.
Buồng văn hơi giá như đồng,
Trúc se ngọn thỏ, tơ ch
ùng phím loan.
255.. Mành Tương phất phất gió đàn,
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.
Vì chăng duyên nợ ba sinh,
Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,
260.. Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.
Một v
ùng cỏ mọc xanh rì,
Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu !
Gió chiều như gợi cơn sầu,
Vi lô hiu hắt như m
àu khảy trêu.
265.. Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều,
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.
Thâm nghiêm kín cổng cao tường,
Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.
Lơ thơ tơ liễu buông m
ành,
270.. Con oanh học nói trên cành mỉa mai.
Mấy lần cửa đóng then cài,
đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?
Tần ngần đứng suốt giờ lâu,
Dạo quanh chợt thấy mái sau có nh
à.
275.. Là nhà Ngô Việt thương gia,
Buồng không để đó người xa chưa về.
Lấy điều du học hỏi thu
ê,
Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.
Có cây, có đá sẵn s
àng,
280.. Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai.
Mừng thầm chốn ấy chữ bài,
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.
Song hồ nửa khép cánh mây,
Tường đông ghé mắt ng
ày ngày hằng trông.
285.. Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,
Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.
Nhẫn từ quán khách lân la,
Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai.
Cách tường phải buổi êm trời,
290.. Dưới đào dường có bóng người thướt tha.
Buông cầm xốc áo vội ra,
Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh.
Lần theo tường gấm dạo quanh,
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa.
295.. Giơ tay với lấy về nhà:
Này trong khuê các đâu mà đến đây ?
Ngẫm âu người ấy báu n
ày,
Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm !
Liền tay ngắm nghía biếng nằm,
300.. Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.
Tan sương đã thấy bóng người,
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.
Sinh đà có ý đợi chờ,
Cách tường l
ên tiếng xa đưa ướm lòng:
305.. Thoa này bắt được hư không,
Biết đâu Hợp Phố m
à mong châu về ?
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:
Sinh rằng: Phác họa vừa rồi,
Phẩm
đề xin một vài lời thêm hoa .
Tay tiên gió táp m
ýa sa,
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu .
405.Khen: Tài nhả ngọc phun châu,
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này !
Kiếp tu x
ýa ví chýa dày,
Phúc nào nhắc
được giá này cho ngang !
Nàng rằng: Trộm liếc dung quang,
410.Chẳng sân bội ngọc cũng phýờng kim môn .
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay ?
Nhớ từ n
ăm hãy thõ ngây,
Có ng
ýời týớng sĩ đoán ngay một lời:
415.Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa .
Trông ng
ýời lại ngẫm đến ta,
Một dầy một mỏng biết là có nên ?'
Sinh rằng: Giải cấu là duyên,
420.Xýa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều .
Ví dù giải kết
đến điều,
Thì
đem vàng đá mà liều với thân !
đủ điều trung khúc ân cần,
Lòng xuân ph
õi phới chén xuân tàng tàng.
425.Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
Trông ra ác
đã ngậm gýõng non đoài .
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
Giã chàng nàng mới kíp dời song sa .
đến nhà vừa thấy tin nhà,
430.Hai thân còn dở tiệc hoa chýa về.
Cửa ngoài vội rủ rèm the,
X
ăm xăm băng lối výờn khuya một mình.
Nhặt th
ýa gýõng giọi đầu cành,
Ngọn
đèn trông lọt trýớng huỳnh hắt hiu .
435.Sinh vừa tựa án thiu thiu,
Dở chiều nhý tỉnh dở chiều nhý mê .
Tiếng sen sẽ
động giấc hòe,
Bóng tr
ăng đã xế hoa lê lại gần.
Bâng khuâng
đỉnh Giáp non Thần,
440.Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mõ màng.
Nàng rằng: Khoảng vắng
đêm trýờng,
Vì hoa nên phải
đánh đường tìm hoa .
Bây giờ rõ mặt
đôi ta,
Biết
đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao ?
445.Vội mừng làm lễ rýớc vào,
đài sen nối sáp song đào thêm hýõng .
Tiên thề cùng thảo một ch
ýõng,
Tóc mây một món dao vàng chia
đôi .
Vầng tr
ăng vằng vặc giữa trời,
450.đinh ninh hai mặt một lời song song .
Tóc t
õ căn vặn tấc lòng,
Tr
ăm năm tạc một chữ đồng đến xýõng .
Chén hà sánh giọng quỳnh t
ýõng,
Dải là h
ýõng lộn bình gýõng bóng lồng.
455.Sinh rằng: Gió mát trăng trong,
Bấy lâu nay một chút lòng ch
ýa cam .
Chày s
ýõng chýa nện cầu Lam,
Sợ lần khân quá ra sàm sỡ ch
ăng ?
Nàng rằng: Hồng diệp xích thằng,
460.Một lời cũng đã tiếng rằng týõng tri .
đừng điều nguyệt nọ hoa kia .
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai .
Rằng: Nghe nổi tiếng cầm
đài,
N
ýớc non luống những lắng tai Chung Kỳ.
465.Thýa rằng: Tiện kỹ sá chi,
đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng .
Hiên sau treo sẵn cầm tr
ăng,
Vội vàng Sinh
đã tay nâng ngang mày.
Nàng rằng: Nghề mọn riêng tay,
470.Làm chi cho bận lòng này lắm thân !
So dần dây vũ dây văn,
Bốn dây to nhỏ theo vần cung th
ýõng .
Khúc
đâu Hán Sở chiến trýờng,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau .
475.Khúc đâu Tý mã Phýợng cầu,
Nghe ra nh
ý oán nhý sầu phải chăng !
Kê Khang này khúc Quảng l
ăng,
Một rằng l
ýu thủy hai rằng hành vân .
Qua quan này khúc Chiêu Quân,
480.Nửa phần luyến chúa nửa phần tý gia .
Trong nh
ý tiếng hạc bay qua,
đục nhý tiếng suối mới sa nửa vời .
Tiếng khoan nh
ý gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập nh
ý trời đổ mýa .
485.Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
Khiến ng
ýời ngồi đó cũng ngõ ngẩn sầu .
Khi tựa gối khi cúi
đầu,
Khi vò chín khúc khi chau
đôi mày .
Ngọn
đèn khi tỏ khi mờ,
Khiến ng
ýời ngồi đó cũng ngõ ngẩn sầu .
Khi tựa gối khi cúi
đầu,
Khi vò chín khúc khi chau
đôi mày .
Rằng: Hay thì thật là hay,
490.Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
Lựa chi những bậc tiêu tao,
Dột lòng mình cũng nao nao lòng ng
ýời ?
Rằng: Quen mất nết
đi rồi,
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao !
495.Lời vàng âm lĩnh ý cao,
Họa dần dần bớt chút nào được không .
Hoa h
ýõng càng tỏ thức hồng,
đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu .
Sóng tình d
ýờng đã xiêu xiêu,
500.Xem trong âu yếm có chiều lả lõi .
Th
ýa rằng: đừng lấy làm chõi,
Dẽ cho th
ýa hết một lời đã nao !
Vẻ chi một
đóa yêu đào,
V
ýờn hồng chi dám ngăn rào chim xanh .
505.đã cho vào bậc bố kinh,
đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầụ
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
Thì con ng
ýời ấy ai cầu làm chi !
Phải
điều ăn xổi ở thì,
510.Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày !
Ngẫm duyên kỳ ngộ x
ýa nay,
Lứa
đôi ai đẹp lại tày Thôi Trýõng .
Mây m
ýa đánh đổ đá vàng,
Quá chiều nên
đã chán chýờng yến anh .
505.Trong khi chắp cánh liền cành,
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên .
Mái tây
để lạnh hýõng nguyền,
Cho duyên
đằm thắm ra duyên bẽ bàng.
Gieo thoi tr
ýớc chẳng giữ giàng,
520.để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?
Vội chi liễu ép hoa nài,
Còn thân ắt lại
đền bồi có khi !
Thấy lời
đoan chính dễ nghe,
Chàng càng thêm nể thêm vì m
ýời phân .
525.Bóng tàu vừa lạt vẻ ngân,
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào .
Nàng thì vội trở buồng thêu,
Sinh thì dạo gót sân
đào býớc ra .
Cửa sài vừa ngỏ then hoa,
530.Gia đồng vào gởi thý nhà mới sang.
đem tin thúc phụ từ đường,
B
õ võ lữ thấn tha hýõng đề huề.
Liêu d
ýõng cách trở sõn khê,
Xuân
đường kíp gọi sinh về hộ tang.
535.Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,
Băng mình lẻn trýớc đài trang tự tình.
Gót
đầu mọi nỗi đinh ninh,
Nỗi nhà tang tóc nỗi mình xa xôi:
Sự
đâu chýa kịp đôi hồi,
540.Duyên đâu chýa kịp một lời trao tõ,
Tr
ăng thề còn đó trõ trõ,
Dám xa xôi mặt mà th
ýa thớt lòng.
Ngoài nghìn dặm chốc ba
đông,
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy !
545.Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời .
Tai nghe ruột rối bời bời,
Ngập ngừng nàng mới giãi lời tr
ýớc sau:
ông t
õ ghét bỏ chi nhau,
550.Chýa vui sum họp đã sầu chia phôi !
Cùng nhau trót
đã nặng lời,
Dẫu thay mái tóc dám dời lòng t
õ !
Quản bao tháng
đợi năm chờ,
Nghĩ ng
ýời ăn gió nằm mýa xót thầm.
555.đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Tr
ăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai .
Còn non còn n
ýớc còn dài,
Còn về còn nhớ
đến ngýời hôm nay !
Dùng dằng ch
ýa nỡ rời tay,
560.Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.
Ngại ngùng một b
ýớc một xa,
Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.
Buộc yên quảy gánh vội vàng,
Mối sầu xẻ nửa b
ýớc đường chia hai .
565.Buồn trông phong cảnh quê ngýời,
đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thýa .
Não ng
ýời cữ gió tuần mýa,
Một ngày nặng gánh t
ýõng tý một ngày .
Nàng còn
đứng tựa hiên tây,
570.. Chín hồi vấn vít nhý vầy mối tõ.
Trông chừng khói ngất song th
ýa,
Hoa trôi trác thắm, liễu x
õ xác vàng.


Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Thị Thuỷ @ 15:00 29/05/2009
Số lượt xem: 806
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến