Từ ngữ

Phân biệt sự khác nhau giữa từ ghép và từ láy
.TỪ GHÉP. Từ ghép là từ có hơn hai tiếng (xét về cấu tạo) và các tiếng tạo nên từ ghép đều có nghĩa (xét về nghĩa). Từ ghép có hai loại: ghép chính phụ và ghép đẳng lập 1. Trong từ ghép chính phụ, tiếng đứng ở vị trí đầu tiên gọi là tiếng chính, tiếng đứng sau gọi là tiếng phụ. Từ một tiếng chính ta có thể tạo nên vô số từ ghép. VD: vói tiếng chính là "Cá" ta có thể tạo ra vô số từ...

Ngữ pháp

Thành ngữ, tục ngữ bắt đầu bằng từ "ăn"
1. Ăn bánh trả tiền 2. Ăn bánh vẽ 3. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng 4. Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi 5. Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ 6. Ăn bát cơm nhớ công ơn cha mẹ 7. Ăn bát mẻ nằm chiếu manh 8. Ăn Bắc nằm Nam 9. Ăn bất thùng chi thình 10....