Thành ngữ

Thành ngữ, tục ngữ bắt đầu bằng từ "ăn"
1. Ăn bánh trả tiền 2. Ăn bánh vẽ 3. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng 4. Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi 5. Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ 6. Ăn bát cơm nhớ công ơn cha mẹ 7. Ăn bát mẻ nằm chiếu manh 8. Ăn Bắc nằm Nam 9. Ăn bất thùng chi thình 10....