Báo cáo dự toán thu chi ngân sách công đoàn cơ sở

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Thuỷ (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:58' 07-11-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 451
Số lượt thích: 0 người
Công đoàn giáo dục Tiên Lãng Mẫu số: B14/TLĐ
Công đoàn trường : THCS Quyết Tiến
Báo cáo
Dự toán thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở
Năm học 2010
TT
Nội dung
Mã số
ước thực hiện năm truớc
Dự toán kì này
Cấp trên duyệt

A
B
C
1
2
3

I
THU NGÂN SACH


1
Kinh phí công đoàn
22
2
Thu đoàn phí công đoàn(1%)
23
9468 000
8 364 000


3
Các khoản thu khác
24

 Cộng

4
Kinh phí cấp trên cấp(1%0
25
5685600
5685600


5
Ước số dư kỳ trước chuyển sang
26
192 000
200 000Tổng cộng thu(1-5)

II
Phần chi

1
Lương, phụ cấp các khoản đóng góp
27
2
Phụ cấp CBCĐ không chuyen(BCH &UBKT)*0.11-CTCĐ)
28
2840400
2509200


3
Quản lí hành chính
29
946 800
836 400


4
Hoạt động phong trào
31
3787200
3345600


5
Thăm hỏi đoàn viên
33
1893600
1672800


6
Các khoản chi khác
35

 Cộng:

7
Kinh phí nộp LĐLĐ địa phương
36
8
Nộp công đoàn cấp trên trực tiếp(0,3 %)
37

Cộng II(1-8)

III
Kinh phí dự phòng
48
IV
Kinh phí phải nộp cấp trên
49

C.Thuyết minh và kiến nghị của CĐCS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kế toán CĐCS TM.BANCHấP HàNH CDCS
(Kí, học tên) (kí tên, đóng dấu)


D.NHậN XéT CủA CÔNG ĐOàN CấP TRÊN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày… tháng năm

CáN Bộ QUảN Lý TRƯởNG BAN TàI CHíNH TM.BAN THƯờNG Vụ
(Ký, họ tên ) ( ký,họ tên ) ( kí tên, đóng dấu)
 
Gửi ý kiến
print